La Selva TV

La Selva TV es reserva tots els drets sobre el material audiovisual ofert a través d'aquesta pàgina web. El seu arrendament, cessió, venda o qualsevol altra operació de transacció haurà de ser acordada entre les parts dirigint la presentació a l'adreça: info@laselvatv.cat. Sota cap circumstància representa la opinió de La Selva TV. En conseqüència, La Selva TV resta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de les mateixes.